S c h r o n i s k o  d l a  N i e l e t n i c h  w  G a c k a c h Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, tel./fax (041) 357-10-14, tel. (041) 357-10-15

                                                                                              Leszcze 09.12.2021.

                                             ZAPYTANIE  CENOWE                                                                       

       Dyrekcja  Schroniska  dla  Nieletnich  w  Gackach prosi  o  złożenie    oferty  cenowej  na wywóz odpadów komunalnych, segregowanych: szkła, papieru, plastiku na rok 2022.

Termin  przedstawienia   oferty   – do 15.12.2020.

Sposób złożenia oferty – elektronicznie na adres

e–mailt.stepien@gacki.sdn.gov.pl

                                       lub w  formie pisemnej, w siedzibie Schroniska

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Schroniska

www.gacki.sdn.gov.pl  w zakładce  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

                                                            Z upoważnienia Dyrektora Schroniska

                                                                                          Tomasz Stępień