Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

1. Informacje o placówce

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach jest ośrodkiem zwykłym dla chłopców, kierowanych przez sądy rodzinne na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 roku w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 – tekst jednolity), podległą organizacyjnie Ministrowi Sprawiedliwości. Placówka funkcjonuje od roku 2005. Organizacja i funkcjonowanie ośrodka oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487).
Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, w myśl obowiązujących przepisów prawa, realizuje następujące – zadania:

 • Opracowuje opinię psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb toczącego się przed sądem postępowania.
 • Prowadzi oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu
 • Udziela nieletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktów z rodzicami (opiekunami) i informuje ich o zachowaniu nieletniego.

2. Organizacja placówki

Placówka swoje zadania realizuje poprzez następujące komórki organizacyjne:

 • Internat,
 • Szkoły,
 • Warsztaty Szkolne,
 • Zespół Diagnostyczny
 • Dział Finansowy,
 • Dział Gospodarczy,
 • Dział Opieki Medycznej,
 • Dział Ochrony,
 • Sekretariat Dyrektora OOW.

3. Informacje o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad ośrodkiem sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem oraz nad funkcjonującymi w jego strukturze szkołami sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

4. Informacja o szkołach funkcjonujących w Schronisku dla Nieletnich w Gackach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leszczach

Do pobrania –  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PDF 167kB

 

5. Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

 

6. Oferta resocjalizacyjna placówki

Zespół Diagnostyczny

Podstawowym celem pracy Zespołu Diagnostycznego jest opracowanie dla potrzeb Sądu kompleksowej opinii psychologiczno-pedagogicznej, bieżących opinii cząstkowych, opinii uzupełniających i opinii końcowych, a także opracowanie zaleceń do pracy wychowawczej z nieletnim. Ponadto pracownicy Zespołu Diagnostycznego prowadzą specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z nieletnimi oraz udzielają pomocy psychologicznej i pedagogicznej nieletniemu i jego rodzicom (opiekunom).

Internat

Opiera swą działalność na pracy z nieletnimi w czterech grupach wychowawczych liczących maksymalnie dziesięciu wychowanków. Każda z grup wychowawczych ma do dyspozycji niezbędne zaplecze socjalne, w skład którego wchodzą; świetlica, pokój jadalny, pokoje mieszkalne, szatnia z magazynkiem podręcznym, zaplecze sanitarne, pokój wychowawcy.
Praca wychowawcza w internacie oparta jest na różnorodnych metodach, formach i programach pracy z nieletnimi. Organizowana jest z wykorzystaniem zarówno metod grupowych, jak i metod pracy indywidualnej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych oraz zaburzeń nieletnich.

Szkoły i Warsztaty Szkolne

Realizują działalność dydaktyczną na poziomie szkoły podstawowej, a w przyszłości również na poziomie szkoły branżowej. Szkoła ma do dyspozycji pracownie: humanistyczną, przyrodniczą, przedmiotów ścisłych, informatyczną, języków obcych oraz kompleksowo wyposażoną halę sportową wraz z salą sportów siłowych i zapleczem sanitarnym.

Warsztaty Szkolne dysponują pracowniami: stolarską, ślusarską, gastronomiczną. Główny nacisk w doborze form i metod pracy szkoły i warsztatów szkolnych położony jest na stosowanie metod aktywizujących ucznia, których stosowanie w połączeniu z pełną indywidualizacją oraz wykorzystaniem nowoczesnego zestawu środków dydaktycznych zmierza do przeciwdziałania zjawisku „negatywizmu szkolnego” i niwelowaniu zaległości w realizacji materiału nauczania.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach wprowadza nowatorskie metody i formy pracy z Nieletnimi, współpracuje w tym celu z ośrodkami naukowymi, organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą. Ponadto wiele form zajęć wychowawczych i edukacyjnych realizowanych jest poza placówką w ramach szerokiej współpracy z instytucjami i podmiotami środowiska lokalnego.