Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Podstawa prawna:

1. Art 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).

2. Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

    Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach o adresie https://www.gacki.oow.gov.pl.

1. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31

2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony wprowadzającej zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2022-09-01.

3. Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowe: tutaj.

4. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, kontakt z administratorem strony: admin(a)gacki.oow.gov.pl.

5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.

6. Dostępność architektoniczna: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, informuje, że budynek częściowo jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

7. Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.

8. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach nie posiada aplikacji mobilnej.

9. Informacja o dostępności strony:   

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach  powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach, Leszcze 31A, 28-400 Pińczów lub na adres e-mail: admin(a)gacki.oow.gov.pl lub telefonicznie: (41) 357-10-14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

10. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG.

Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach