Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

I. Odwiedziny wychowanków

Procedura realizacji i Regulamin odwiedzin w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Gackach

 1. 1. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach udziela nieletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktów z rodzicami lub opiekunami, między innymi poprzez odwiedziny rodziców, opiekunów i osób bliskich na terenie Schroniska.
 2. 2. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach umożliwia nieletniemu kontakt z jego obrońcą, między innymi poprzez spotkania na terenie OOW bez obecności osób trzecich.
 3. 3. Odwiedziny rodziców, opiekunów, osób bliskich lub innych wskazanych przez nieletniego osób odbywają się w dni świąteczne i w dni wole od zajęć szkolnych – w godzinach: od 11:00 do 14:00 i od 15:00 do 18:00.
 4. 4. W uzasadnionych ważnymi względami przypadkach Dyrektor OOW może wyrazić zgodę na odwiedziny w innym dniu.
 5. 5. Termin odwiedzin należy uzgodnić wcześniej telefonicznie z Dyrektorem OOW lub upoważnionym przez niego pracownikiem.
 6. 6. W uzasadnionych ważnymi względami przypadkach Dyrektor OOW może udzielić pomocy rodzicom lub opiekunom w postaci transportu na koszt OOW od i do najbliższego punktu komunikacji środków transportu publicznego (Bogucice, Pińczów, Busko Zdrój).
 7. 7. Termin spotkań obrońcy nieletniego należy uzgodnić wcześniej telefonicznie z Dyrektorem OOW lub upoważnionym przez niego pracownikiem.
 8. 8. Na teren ośrodka nie mają prawa wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, bądź też zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu jego funkcjonowania.
 9. 9. Osoby odwiedzające mogą wnieść w trakcie odwiedzin na teren ośrodka żywność, książki, prasę, ubrania, obuwie, i inne przedmioty osobistego użytku, stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez nieletniego.
 10. 10. Upoważniony przez Dyrektora OOW pracownik Działu Ochrony, w uzasadnionych względami wychowawczymi przypadkach, może dokonać kontroli zawartości wnoszonych w trakcie odwiedzin na teren ośrodka paczek, bagaży, odzieży, itp.
 11. 11. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na teren ośrodka przedmiotów, których posiadanie przez nieletnich jest zabronione, a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, niebezpiecznych narzędzi, telefonów i środków łączności, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 12. 12. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu – Pokoju odwiedzin. W uzasadnionych dużą ilością odwiedzających mogą one odbywać się w Stołówce lub w holu przy dyżurce w przypadkach uzasadnionych organizacją realizowanych w tym czasie zajęć.
 13. 13. Osobą sprawującą nadzór nad przebiegiem odwiedzin oraz decydującą o ich warunkach przebiegu jest Dyrektor OOW lub zastępujący go pracownik pedagogiczny.
 14.  

II. Przesyłanie paczek dla wychowanków

Zgodnie z §89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

III. Przekazy pieniężne dla wychowanków

Zgodnie z §88 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.