Skip to content

 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

 

Nieletni (wychowankowie) umieszczani są w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Gackach na podstawie decyzji sądów i Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700). Nieletni (wychowanek) na podstawie powyższej Ustawy może być umieszczony w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym Gackach na zasadach środka tymczasowego (art.44 pkt6) Ustawy) lub środka wychowawczego (art.7 pkt11) Ustawy).

Szczegółowe zasady pobytu nieletnich (wychowanków) w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Gackach określają zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz inne akty prawne i wykonawcze, w tym:

 • – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych;
 • – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 • – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego;
 • – Rozporządzenie Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli;
 • – Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
 • – Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi;
 • – Pozostałe akty prawne.

Szczegółowych informacji dotyczących:

 • – Zasad pobytu nieletnich (wychowanków) w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Gackach;
 • – Obowiązków i praw;
 • – Możliwości kontaktowania się, a w szczególności odwiedzin, rozmów telefonicznych wysyłania i odbierania korespondencji oraz paczek;
 • – Kontaktowania się z obrońcami ustawowymi i innymi podmiotami;
 • – Składania skarg i wniosków;
 • – Oraz informacji dotyczących innych obszarów działalności Ośrodka

Udziela Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach oraz upoważnieni i zastępujący go Pracownicy w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień.